مجمع تشخیص در نامۀ خود به مجلس علاوه بر مجمع و هیئت‌عالی نظارت، دولت و قوه‌قضائیه را هم از طرح شفافیت مستثنی کرده است.

 مجمع تشخیص در نامۀ خود به مجلس علاوه بر مجمع و هیئت‌عالی نظارت، دولت و قوه‌قضائیه را هم از طرح شفافیت مستثنی کرده است.