🔹ذخایر نفت جهانی موجود در خشکی،آب و در حال حمل در حال حاضر حدود ۴۸۲۱ میلیون بشکه است.

🔹ذخایر نفت جهانی موجود در خشکی،آب و در حال حمل در حال حاضر حدود ۴۸۲۱ میلیون بشکه است.