🔹محمدجعفر مرادی در ماراتن برلین با ثبت حد نصاب ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه و ۱۴ صدم ثانیه حد نصاب قبلی ایران در این ماده را که با زمان ۲:۱۷.۴۱ در اختیار خودش بود را پس از ۸ سال ارتقاء بدهد. 🔹این حد نصاب بعد از تأیید کمیته برگزاری رقابت دو ماراتن برلین و منفی […]

🔹محمدجعفر مرادی در ماراتن برلین با ثبت حد نصاب ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه و ۱۴ صدم ثانیه حد نصاب قبلی ایران در این ماده را که با زمان ۲:۱۷.۴۱ در اختیار خودش بود را پس از ۸ سال ارتقاء بدهد.

🔹این حد نصاب بعد از تأیید کمیته برگزاری رقابت دو ماراتن برلین و منفی شدن آزمایش دوپینگ محمدجعفر مرادی ثبت نهایی خواهد شد.