با توجه به شرایطی که امسال در دنیا با آن مواجهه هستیم، اربعین امسال باید به عنوان اربعین ضد صهیونیستی برگزار شود

 

با توجه به شرایطی که امسال در دنیا با آن مواجهه هستیم، اربعین امسال باید به عنوان اربعین ضد صهیونیستی برگزار شود