وزیر ورزش و جوانان: نشست رییس‌جمهور با توجه به درخواستی بود که رئیس فیفا داشت. انتظار داریم مجموعه طلبی که در اثر تحریم، نمایندگان فوتبال ایران از فیفا طلب دارند، به حق‌مان برسیم. حداکثر در یک ماه پیش رو زمین مدنظر برای ساخت ورزشگاه در تهران را شناسایی می‌کنیم.

وزیر ورزش و جوانان:

نشست رییس‌جمهور با توجه به درخواستی بود که رئیس فیفا داشت.

انتظار داریم مجموعه طلبی که در اثر تحریم، نمایندگان فوتبال ایران از فیفا طلب دارند، به حق‌مان برسیم. 🔺حداکثر در یک ماه پیش رو زمین مدنظر برای ساخت ورزشگاه در تهران را شناسایی می‌کنیم.