🔹صادق آذرنگ نماینده وزن ۹۰- کیلوگرم کوراش کشورمان در دیدار نهایی حریفی از کره جنوبی را شکست داد و قهرمان شد.  

🔹صادق آذرنگ نماینده وزن ۹۰- کیلوگرم کوراش کشورمان در دیدار نهایی حریفی از کره جنوبی را شکست داد و قهرمان شد.