🔹به دنبال صدور بیانیه نشست مشترک وزرای امورخارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا که در آن ادعاهای غیرقابل قبول علیه حاکمیت سرزمینی کشورمان در جزایر سه گانه ایرانی مطرح و دولت آمریکا نیز آن را مورد حمایت قرار داده بود. 🔹عصر دیروز کاردار سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا در […]

🔹به دنبال صدور بیانیه نشست مشترک وزرای امورخارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا که در آن ادعاهای غیرقابل قبول علیه حاکمیت سرزمینی کشورمان در جزایر سه گانه ایرانی مطرح و دولت آمریکا نیز آن را مورد حمایت قرار داده بود.

🔹عصر دیروز کاردار سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به این موضع نسنجیده و اقدامات تحریک آمیز دولت آمریکا به وی ابلاغ شد.