🔹کرملین:رئیسان‌جمهور ایران و روسیهدر یک تماس تلفنی درباره وضعیت قره‌باغ کوهستانی و عادی سازی روابط ایروان و باکو تبادل نظر کردند.  

🔹کرملین:رئیسان‌جمهور ایران و روسیهدر یک تماس تلفنی درباره وضعیت قره‌باغ کوهستانی و عادی سازی روابط ایروان و باکو تبادل نظر کردند.