مشاور نخست‌وزیر عراق: عراق برای تکمیل اتصال خط آهن خود به کشور همسایه ایران طی ۱۸ ماه آینده برنامه‌ریزی کرده است تا از این طریق انتقال و سفر میلیون‌ها زائر تسهیل شود.

مشاور نخست‌وزیر عراق: عراق برای تکمیل اتصال خط آهن خود به کشور همسایه ایران طی ۱۸ ماه آینده برنامه‌ریزی کرده است تا از این طریق انتقال و سفر میلیون‌ها زائر تسهیل شود.