وزیر ارتباطات‌: 🔹حوزه ماموریت های وزارت ارتباطات از اعماق اقیانوس ها تا فضا را شامل می شود. 🔹در سال گذشته متخصصان ایرانی توانستند از طریق فیبرهای نوری دریایی سه جزیره ما در خلیج فارس را به کشور عزیزمان متصل کنند.

وزیر ارتباطات‌:

🔹حوزه ماموریت های وزارت ارتباطات از اعماق اقیانوس ها تا فضا را شامل می شود.

🔹در سال گذشته متخصصان ایرانی توانستند از طریق فیبرهای نوری دریایی سه جزیره ما در خلیج فارس را به کشور عزیزمان متصل کنند.