🔹الی کوهن: اینکه هنوز اختلافاتی میان ما و سعودی‌ها وجود دارد انکارناپذیر است اما می‌توانیم با غلبه بر آن‌ها به تدریج به سمت جلو حرکت کنیم.

🔹الی کوهن: اینکه هنوز اختلافاتی میان ما و سعودی‌ها وجود دارد انکارناپذیر است اما می‌توانیم با غلبه بر آن‌ها به تدریج به سمت جلو حرکت کنیم.